ziynet eşyası

ZİYNET EŞYASI DAVASI

ziynet eşyası

İÇİNDEKİLER

DÜĞÜN TAKILARI EŞLERDEN KİME AİTTİR? ZİYNET EŞYASI VE DAVASI NEDİR

Ziynet davası genellikle boşanma davaları ile gündeme gelir. Kadınların taktıkları altın gümüş türünden süs eşyalarına ziynet denilmektedir. Ziynet eşyası davası boşanma davası ile açılmak zorunda değildir. Boşanma davası açılmamış olsa bile ziynet eşyalarının iadesi için dava açılabilir. Ancak ziynet eşyalarının boşanma davası ile istenmesinde de bir sakınca yoktur. Örneğin dava dilekçesinde hem boşanmayı istemiş hem de ziynet eşyalarınızın iadesini istemiş olabilirsiniz. Boşanma davasında ziynet eşyası talebi olduğu zaman dava dilekçesinde dava değerinin belirtilerek mahkemeye nispi harç yatırılması gerekmektedir. Taraflar anlaşmalı boşanma davasında da protokole ziynet eşyaları ile ilgili hüküm koyabilirler.  

DÜĞÜN TAKILARINDA (ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA) İSPAT

Tarafların boşanma sürecinde en çok merak ettikleri sorularından biri de boşanmada ziynet eşyalarının kime ait olacağıdır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre evlenme sebebi ile kadına takılan ziynet eşyası kim tarafından, kime takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça ve aksi ispatlanmadıkça kadına takılmakla ona hediye etmiş sayılır. Düğün takıları olarak adlandırılan düğün sırasında takılan ziynet eşyaları aksi ispat edilinceye kadar kadına bağışlanmış sayılır ve kadının kişisel eşyası niteliğini kazanır. Düğünde takılan paralara ilişkin de dava açılması mümkündür. Ziynet eşyası davasında davacı kadın altınların varlığını ispatlamak zorunda olduğu gibi bu altınların kendisinde kalmadığını da ispatlamalıdır. Örneğin davacı kadın düğün takılarının, ziynet eşyalarının elinden zorla alındığını ya da ziynet eşyalarının evde kaldığını ispatlamak zorundadır. Tanık, bilirkişi raporu, fotoğraf, video kayıtları, belge ve senet gibi deliller ile davacı kadın ziynet eşyalarının kendisinde olmadığını ispatlayabilir.

ERKEĞE TAKILAN DÜĞÜN TAKILARI KİME AİTTİR

Düğün sırasında erkeğe takılan düğün takılarının kime ait olacağını belirlerken hâkim o yöredeki örf ve adeti araştırmalıdır. Yöredeki örf ve adete göre erkeğe takılan düğün takısı erkeğe takılmış sayılırsa bu düğün takıları erkeğin kişisel eşyası sayılır ve ona bağışlanmış sayılır. Örneğin Yargıtay 2. H.D bir kararında düğün sırasında kocaya hediye olarak takılan ziynetlerin kadına bağışlandığının ispatlanamaması sebebi ile davacı kadının davasını reddetmiştir.

EVDEN KOVULAN KADIN DÜĞÜN TAKILARINI NASIL ALIR?

Kadın için olağan olan ziynet eşyalarını kendi üzerinde taşımasıdır. Ancak Yargıtay kadının evden kovulduğunu ispatlaması halinde evden giderken düğün takılarını da yanında götürdüğünün ispat külfetinin davalıya geçtiğini vurgulamıştır. Evden fiziksel şiddete uğrayarak ayrılan bir kadının da altınları yanında götürmesi beklenemeyeceği için davacı kadının evden kovulduğunu ve ayrılmak zorunda kaldığını ispat etmesi gerekir.

DÜĞÜN TAKILARI İLE DÜĞÜN BORÇLARININ ÖDENMESİ YA DA EV VE ARAÇ ALINMASI

Davacı kadın düğün takılarını düğün borçları için bozdurmuşsa davalı koca kadının kendisine altınları geri vermemek üzere verdiğini ispat etmek zorundadır. Düğün takılarının bozdurularak araç alınmasında da davalı kocanın bu altınları karısının geri istememek üzere verdiğini ispatlaması gerekmektedir.

ZİYNET EŞYALARININ İADESİ DAVASINDA BİLİRKİŞİ RAPORU

Tarafların genel olarak en çok merak ettiği sorulardan birisi de düğün takılarının hesaplanmasının nasıl yapılacağına ilişkindir. Mahkemece kuyumcu bilirkişilere inceleme yaptırılarak talep edilen düğün takılarının gram, ayar ve nitelikleri göz önüne alınarak hüküm kurulur. Burada bilirkişi genelde düğün CD ve fotoğraflarını inceleyerek talep edilen düğün takılarının hangisinin fotoğraf veya CD’de yer aldığına dikkat eder. Bilirkişi, detaylı bir şekilde altının cinsini, ayarını, ağırlığını ve kıymetini raporunda düzenler.

DÜĞÜN TAKILAIR DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

Ziynet eşyalarının iadesi davası bilindiği üzere boşanma davası ile istenebilir. Ziynet eşyaları davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bağımsız aile mahkemesi kurulu olmayan yerlerde ise aile mahkemesi sıfatı ile asliye mahkemeleri bakmaktadır

dÜĞÜN TAKILARI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Ziynet eşyalarının iadesi davasında yetkili mahkeme genel yetkili mahkemelerdir. HMK gereği genel yetkili mahkeme davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.

zİYNET EŞYASI DAVASINDA FAİZ

Düğün takıları da olarak bilinen ziynet alacağı davasında faize dava tarihinden itibaren hükmedilir.

ZİYNET EŞYASI DAVASINDA HARÇ

Düğün takıları olarak da bilinen ziynet alacağı davasında davacı boşanma davası ile ziynet alacağı talebinde de bulunmuşsa dava değerini belirterek nispi harç yatırması gerekmektedir.

ZİYNET EŞYASI DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Düğün takıları (ziynet alacağı) davalarında Borçlar Kanunu’na göre on yıllık zamanaşımı süresi uygulanır. Zamanaşımı boşanma dava tarihinin kesinleşmesinden itibaren başlar.

ZİYNET ALACAĞI DAVASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

DÜĞÜN BORÇLARI İÇİN VERİLEN ZİYNETİN KADINA İADESİ GEREKİR

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Karar Tarihi: 28.12.2004 Esas: 2004/ 14449 Karar: 2004 / 15902

“…Davalı koca, 26.4.2004 tarihinde yapılan tespit sırasında; … davacıya ait 3 adet bilezik, I set takımı ve çocuğun doğumu nedeniyle takılan 4 adet çeyrek altını bozdurup kira ve düğün borcu için verdiklerini kabul etmiştir. Kocanın bu beyanı mahkeme içi ikrar niteliğinde olup, aleyhine kesin delil oluşturur. (HUMK.236/1) Bu altınların davacının rızasıyla alınmış olması ve kira borcu ile düğün borcu için sarf edilmiş bulunması davacı tarafından geri verilmemek üzere davalıya verildiği iddia ve ispat edilmedikçe, kocayı tazmin borucundan kurtarmaz. Kadının, bu altın­ları kocasına geri istememek üzere verdiğine ilişkin bir delil yoktur. O halde kocanın beyanında geçen altınların iadesi yönünden hüküm kurulması gerekirken isteğin tümüyle reddi doğru görülmemiştir.”

DÖVÜLEREK EVDEN AYRILAN KADIN ZİYNET EŞYALARINI YANINDA GÖTÜRMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2001/ 2970 Karar: 2001 / 4465 Karar Tarihi: 23.03.2001

“Davacı kadının evden dövülerek atıldığı tanık anlatımları ile hazırlık evrakındaki rapordan anlaşılmasına göre ziynetleri götürdüğünün kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır ve tanık M. ‘in ifadesine itibar edilemez. Ziynetler hakkındaki davanın da kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurul­ması doğru değildir.”

ARABA ALMAK İÇİN BOZDURULAN ZİYNETLERİN KADINA İADESİ GEREKİR

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2005/ 16294 Karar: 2006 / 624 Karar Tarihi: 31.01.2006
“Toplanan delillerden; davacıya düğünde 13 adet (tamamı 175 gram) düz bilezik ile 40 adet çeyrek altın takıldığı, bu bileziklerin ve davacıya babasının verdiği 1150 Mark ile 350 Dolar’ın, araba alınırken davalıya verildiği, bozdurarak araba aldığı, bir daha da bunları iade etmediği anlaşılmaktadır. İsteğin kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.”

KADINA TAKILAN ZİYNET EŞYALARI KİM TARAFINDAN TAKILIRSA TAKILSIN KADINA BAĞIŞLANMIŞ SAYILIR

YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 18101 Karar: 2018 / 7510 Karar Tarihi: 03.07.2018
“Çeyiz senedinde yer almayan ancak davacının düğünde takıldığını iddia ettiği 75 adet çeyrek altın ile bir miktar paraya ilişkin olarak düğünde 20­25 adet çeyrek altının takıldığı davalı tanık beyanları ile ispatlanmış olup 20­25 adet çeyrek altın takıldığı hususu cevap dilekçesindeki beyanı üzere bizzat davalı tarafın da kabulündedir. Davalı taraf her ne kadar söz konusu 20­25 adet çeyrek altının davalı …’a takıldığı ve köylerinde takılan çeyrek altınların takılan eşe hediye edildiğine dair yaygın bir gelenek olup, erkeğe takılan altınların düğün masrafları için destek olarak nitelendirildiği yönünde savunmada bulunmuş ise de; Dairemizin yerleşik uygulamasına göre kural olarak, düğün sırasında takılan ziynet eşyaları, kim tarafından, kime takılırsa takılsın, aksine bir anlaşma bulunmadıkça ve aksi ispatlanmadıkça kadına bağışlanmış sayılır ve artık kadının kişisel malı niteliğini kazanır.”

MEHİR SENEDİNDE TAHATTÜT EDİLEN ALTINLARIN KADINA İADESİ GEREKİR

YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 13784 Karar: 2018 / 3681 Karar Tarihi: 09.04.2018

“Davacının mehir senedinde taahhüt edilen 200 gram altının 100 gramının kendisine takıldığını ancak davalılar tarafından elinden zorla alındığını, diğer 100 gramının ise takılmadığını iddia ettiği, davalıların ise 200 gram altının teslim edildiğini, davacının yanında götürdüğünü belirttikleri anlaşılmıştır. Eldeki davada, mehir senedi ile davacıya 200 gram altının taahhüt edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davacının kendisine teslim edilen 100 gram altının iadesi noktasında toplanmaktadır. Davacı kadının iddiası, altınların elinden zorla alındığıdır. Bu durumda, davacı kadının ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını ispatlaması gerekir. Mahkemece ispat yükünün davacıda olduğu gözetilerek davacı ve davalı tanıklarının tüm beyanları değerlendirilip sonuca göre karar verilmesi gerekirken davalı tanıklarının eksik beyanları esas alınarak 100 gram altın yönünden davacıya iadesine karar verilmesi doğru görülmemiş bu husus bozmayı gerektirmiştir.”

KADIN ZİYNET EŞYALARINI ÜZERİNDE GÖTÜREBİLİR

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2000/16042 Karar:2001/1518 Karar Tarihi: 01.02.2001

”Senetteki yazılı olan dava konusu 1 takım 22 ayar altın set ile 5 adet 22 ayar burma bileziğin davalılar tarafından davacının elinden zorla alındığına, davacının bunları evden ayrılırken götürme fırsatı bulamadığına ya da götürmesine engel olunduğuna dair dosyada yeterli delil bulunmamaktadır. Davacı tanıklarının buna ilişkin beyanları davacıdan duyduklarına dayanmaktadır. O halde altınlarla ilgili talebin reddi gerekirken kabulü usul ve yasaya aykırıdır.”

KADININ ALTINLARI İADE EDİLMEMEK ÜZERE VERMESİ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2006/ 2116 Karar: 2006 / 8184 Karar Tarihi: 25.05.2006
” Toplanan delillere göre davacıya bağışlanan altın setin davacı tarafından kendi iradesi ile davacının babasına iade edildiği  anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında altın set hakkındaki davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.” 

YAZILI BELGE MEVCUTSA TANIK BEYANLARI DİKKATE ALINMAZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2001/ 16041 Karar: 2001 / 17778 Karar Tarihi: 14.12.2001
“Yazılı belge karşısında tanık sözlerine değer verilemez. 3.12.1998 günlü mihir senedinde davanın konusunu oluşturan buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, dikiş makinesi, hali ve halı yastığın kadına ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu eşyaların kadın tarafından götürüldüğü de ispat edilmemiştir. Mahkemece sözü edilen eşyalar hakkındaki davanın da kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.”

ÇOCUĞA TAKILAN ALTINLAR İÇİN ÇOCUK ADINA DAVA AÇILMASI GEREKİR

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 8537/11321 Karar Tarihi: 30.10.2007
“Davacı müşterek çocuğun doğumu sırasında davacının akrabaları tarafından çocuğa takılan 25 adet çeyrek altının aynen iadesini, mümkün olmaz ise bedelini istemiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre çocuğunun velayetinin kime ait olduğu belli değildir. Ancak bir an için çocuğun velayetinin annede olduğu düşünülse dahi, davacı bu davayı kendi adına açmıştır. Çocuğa velayeten açılmış bir dava bulunmamaktadır. Davacı tarafından çocuğa ait altınlar için ancak velayeten dava açılabilir, doğrudan dava açılamayacağından bu istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi doğru değildir.”

O YÖREDEKİ ÖRF VE ADETE GÖRE ERKEĞE TAKILAN ZİYNET EŞYALARI ERKEĞE BAĞIŞLANMIŞ SAYILIR

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 8537/11321 Karar Tarihi: 30.10.2007
“Toplanan delillerden dava konusu yapılan ziynetlerin düğün sırasında kocaya hediye olarak takıldığı anlaşılmaktadır. Bu ziynetlerin kadına bağışlandığı da kanıtlanamamıştır. Şu hâlde kadın tarafından açılan davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir”

ZİYNET ALACAĞI (DÜĞÜN TAKILARI) TALEBİ DİLEKÇESİ

İSTANBUL … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI :
ADRES :
VEKİLİ :Av.
ADRES :
DAVALI :
ADRESİ :
DAVA DEĞERİ :
DAVA KONUSU : Ziynet eşyalarının tarafımıza iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tazminine yönelik
istemimizdir.
AÇIKLAMALAR :
Bu bölüme davaya konu olaylar açık ve net bir biçimde yazılıp talep gerekçelendirilir. 
HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 220, 222.
HUKUKİ DELİLLER :
1-)Nüfus Kaydı
2-) Sair Deliller
SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkile ait olan … adet bileziğin ve ….. adet
çeyrek altının tarafımıza iadesine olmadığı takdirde bedelinin ödenmesine karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.
Davacı Vekil
Av. Muhammed Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI

ZİYNET DAVALARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Boşanma davasında altınlar (Ziynet Eşyası) istenebilir mi?

Boşanma davasında ziynet eşyası da talep edilebilir. Boşanma davasında ziynet eşyası talebi olduğu zaman dava dilekçesinde dava değerinin belirtilerek mahkemeye nispi harç yatırılması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmada ziynet eşyalarına ne olur?

Taraflar anlaşmalı boşanmada protokol düzenleyerek ziynet eşyalarını paylaşabilir. Hâkimin onayı ile protokol geçerli hale gelir.

Ziynet davasında ispat nasıl olur? Düğün takıları eşlerden kime aittir?

Ziynet davasında öncelikle altınların varlığı ispatlanmalıdır. Düğün fotoğrafları, düğün CD’si, tanık gibi deliller ile altınların varlığı ispat edilebilir. Erkeğe takılan altın erkeğe hediye edilirse altınlar erkeğe ait olur. O yörenin gelenek ve göreneklerinde erkeğe takılan altının erkeğe bağışlanmış sayılacağı yönünde bir adet varsa altın erkeğin kişisel malı sayılır. Aksi takdirde kadına takılan altın kim tarafından takılırsa takılsın kadına ait sayılır.

SONUÇ

Ziynet alacağı davaları oldukça detaylı davalar olup olası hak kaybı yaşamamanız adına İstanbul’da avukat aracılığı ile takip etmeniz tavsiye edilir. Düğün takıları boşanmada kimde kalır, boşanmada altınlar kime verilir, ziynet eşyası davası ne kadar sürer, ziynet davasında ispat ve anlaşmalı boşanmada düğün takılarına ne olur, boşanma davasından sonra düğün takıları istenebilir mi gibi sıklıkla sorulan soruları cevapladık. Hakimoğlu hukuk bürosu olarak alanında uzman avukatlar aracılığı ile mesleki deneyimimizi de işimize yansıtarak düğün takıları (ziynet alacağı) davalarında sizleri temsil edebilmemiz için iletişime geçebilirsiniz.

3 thoughts on “ZİYNET EŞYASI DAVASI”

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.