uzaklaştırma kararı

UZAKLAŞTIRMA KARARI

UZAKLAŞTIRMA KARARI UZAKLAŞTIRMA KARARI NASIL ALINIR?

İÇİNDEKİLER

UZAKLAŞTIRMA KARARI NEDİR?

Toplumumuzda genel olarak uzaklaştırma kararı olarak bilinen önleyici tedbir esasen 6284 sayılı kanunda yer almaktadır.

6284 SAYILI KANUNA GÖRE KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

6284 sayılı kanuna göre koruma kararından kanunun birinci maddesinden de anlaşılacağı üzere şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler faydalanmaktadır.

Sığınak Talep Etme Hakkı

6284 sayılı kanuna göre kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanmasını kişiler talep edebilmektedir.

Maddi Yardım Talep Hakkı

6284 sayılı kanuna göre diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılmasını kişi talep edebilmektedir.

Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmeti Talep Hakkı

6284 sayılı kanuna göre kişi psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesini talep edebilmektedir.

Koruma Altına Alınmasını Talep Hakkı

6284 sayılı kanuna göre hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınmasına karar verilebilir.

Kreş İmkânı Sağlanmasını Talep Hakkı

6284 sayılı kanuna göre gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması talep edilebilir.

HÂKİM TARAFINDAN VERİLEN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Uzaklaştırma Ve Yaklaşmama Kararı

Hâkim şiddete uygulayan veya şiddet uygulama tehlikesi bulunan kişilere müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi ile korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına hükmedebilir. Kanun maddesine dayanarak şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan kadının evden uzaklaştırma kararı alması mümkündür.

Şiddet Uygulayanın Rahatsız Etmesinin Engellenmesini Talep Hakkı

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız edilmemesine hâkim tarafından karar verilebilir.

Eski Sevgiliye Uzaklaştırma Kararı

Eski sevgiliniz size şiddet uyguluyor veya eski sevgilinizin şiddet uygulama tehlikesi varsa eski sevgiliye uzaklaştırma kararı aldırabilirsiniz. Kanun uzaklaştırma kararı için mutlaka resmi nikâhlı eş olma zorunluluğunu aramamaktadır. Dolayısıyla eski sevgiliniz aleyhine uzaklaştırma kararı alınmasını talep edebilirsiniz.

Sevgiliye Uzaklaştırma Kararı

Sevgiliniz size şiddet uyguluyor veya şiddet uygulama tehlikesi varsa sevgiliye uzaklaştırma kararı aldırabilirsiniz. Kanun uzaklaştırma kararı için mutlaka resmi nikâhlı eş olma zorunluluğunu aramamaktadır. Dolayısıyla sevgiliniz aleyhine uzaklaştırma kararı alınmasını talep edebilirsiniz

Polisin Evden Uzaklaştırma Kararı Vermesi Mümkün Mü?

Evden uzaklaştırma kararı esasen aile hâkimi tarafından verilir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde evden uzaklaştırma kararı kolluk amirlerince de alınabilir. Dolayısıyla polisin evden uzaklaştırma kararı verebilmesi mümkündür; ancak polis tarafından verilen evden uzaklaştırma kararı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Metre İçin Verilir?

Uzaklaştırma kararı şu kadar metre için verilir demek mümkün değildir. Hâkim tarafından ortak konuttan ya da iş yerinden uzaklaştırma kararı verilmiş; ancak kişi sizi sokağın başında bekleyerek ya da sosyal medya hesaplarından mesaj yolu ile rahatsız ediyorsa uzaklaştırma kararı mahiyetini gerçekleştirmemektedir. Bu sebeple kanunun özüne de uygun olarak asıl amaçlanan kişinin kendisini güvende hissetmesidir. Bu sebeple kadın ev için uzaklaştırma kararı almış; ancak kendisine şiddet uygulayan ya da uygulama tehlikesi bulunan kişi evin merdivenlerde bekliyorsa kanaatimizce koruma kararı ihlal edilmiştir.

Uzaklaştırma Kararı Karşı Tarafa Nasıl Bildirilir?

Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir. Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır.

Uzaklaştırma Kararı Tebliğ Edilmezse Ne Olur?

6284 Sayılı kanuna göre tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ UZATILMASI

Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Uzaklaştırma kararı ivedi işlerden sayıldığı için genellikle aynı gün içerisinde çıkmaktadır. Uygulamada polis tarafından verilen kararların aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu sebeple uzaklaştırma kararını doğrudan aile mahkemesinden talep etmek süreci hızlandırmaktadır.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Gün Sürer?

Uzaklaştırma kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Altı aydan daha kısa süreli de tedbir kararı verilebilir. Evden uzaklaştırma en fazla ne kadar olur sorusunun cevabı dolayısıyla hâkimin takdirine ve olayın oluş şekline göre değişkenlik göstermektedir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Bitince Ne Olur?

Tarafımıza vatandaşlar tarafından evden uzaklaştırma cezası bitince ne olur gibi sorular almaktayız. Uzaklaştırma kararı şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA İTİRAZ

Haksız Yere Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilir Mi?

Aleyhinize haksız yere uzaklaştırma kararı verildiğini düşünüyorsanız bu kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren uzaklaştırma kararının kaldırılması için iki hafta içinde aile mahkemesine itiraz edebilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Aleyhinize haksız yere evden uzaklaştırma kararına hükmedildiğini düşünüyorsanız aile mahkemesine itiraz edilebilir. Hâkim tarafından verilen tedbir kararlarına itiraz üzerine dosya, o yerde aile mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde aile mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye hukuk mahkemesine, aile mahkemesi hâkimi ile asliye hukuk mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye hukuk mahkemesine gecikmeksizin gönderilir. İtiraz mercii kararını bir hafta içinde verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Edilmezse Ne Olur?

Haksız yere uzaklaştırma kararı verildiğini düşünüyorsanız tebliğ ya da tefhimden itibaren iki hafta içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir.

KORUMA KARARI İHLAL EDİLMESİ

Koruma Kararı İhlal Edilirse Ne Olur?

Hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

Uzaklaştırma Kararına Uymama

Uzaklaştırma kararına uymama durumunda üç günden on güne zorlama hapsine tabi tutulur. Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi on beş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez.

ERKEK UZAKLAŞTIRMA KARARI ALABİLİR Mİ?​

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Şiddetten anlamamız gereken salt fiziksel şiddet değildir. Çünkü kanunda şiddet: “Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış şeklinde tanımlanmıştır.”

Erkek Lehine Uzaklaştırma Kararı

Uygulamada her ne kadar oldukça sık kadınlar tarafından uzaklaştırma kararına hükmedildiğini görmekte isek de şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan herkesin uzaklaştırma kararı talep etmesi mümkündür.  Çünkü kanun şiddet mağduru kişileri şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kişiyi ve şiddetten etkilenen veya etkilenme tehlikesi bulunan kişiler olarak tanımlamıştır.

UZAKLAŞTIRMA KARARININ BOŞANMA DAVASINA ETKİSİ

Uzaklaştırma kararı şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi altında bulunan kişilerin başvurmuş olduğu tedbirdir. Ancak boşanma davalarında koruma kararının tek başına etkisi bulunmamaktadır. Çünkü bu kararlar çoğu zaman karşı taraf dinlenmeden ve herhangi bir delil ibrazına gerek kalmadan verilen kararlardır. Şiddete uğrayan tarafın ceza davası açılmış yahut şiddete uğradığına ilişkin başkaca bir delili mevcut ise uzaklaştırma kararı birlikte değerlendirilerek hâkimde kanaat oluşması sağlanabilir.

UZAKLAŞTIRMA KARARI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

Uzaklaştırma Kararı Ne Demek?

6284 sayılı kanuna göre şiddet uygulayanlarla ilgili olarak hâkim müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına hükmedebilir. Vatandaş tarafından uzaklaştırma kararı olarak bilinen esasen hâkim tarafından verilen önleyici tedbirdir. Uzaklaştırma kararı almak için alanında Kartal Avukat ve Gebze Avukat bulunan Hakimoğlu Hukuk bünyesinde çalışan alanında uzman aile avukatımızdan ve boşanma avukatımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl İptal Edilir?

Aleyhinize haksız yere evden uzaklaştırma kararına hükmedildiğini düşünüyorsanız aile mahkemesine uzaklaştırma kararının kaldırılması talebi dilekçeniz ile itiraz edilebilir. İtirazınız yerinde ise itirazınız üzerine verilen uzaklaştırma kararı kaldırılabilir.

Uzaklaştırma Kararına İtiraz Kabul Edilir Mi?

Uzaklaştırma kararının haksız yere verildiğini düşünüyorsanız ve haklı gerekçeleriniz var ise itiraz üzerine uzaklaştırma kararını kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararı Sonrası Mahkeme

Vatandaşlar uzaklaştırma kararından sonra mahkeme olur mu şeklinde soru sormaktadırlar. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. Bu sebeple delil veya belge aranmadan hâkim dosya üzerinden inceleme yapar.

Uzaklaştırma Kararı Nasıl Aldırılır?

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı aldırabilirsiniz. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirlerince de uzaklaştırma kararı alınabilir. Uzaklaştırma kararı almak için Kartal Avukat ve Gebze Avukat bulunan Hakimoğlu Hukuk Ofisimizden profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Evden Uzaklaştırma Bitince Ne Olur?

Uzaklaştırma bittikten sonra ne olur sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Uzaklaştırma kararının uzatılmasına ilişkin bir karar yok ise uzaklaştırma kararının süresinin bitmesi ile uzaklaştırma kararı kendiliğinden kalkacaktır.

Uzaklaştırma Kararı Uyapta Görünür Mü?

Tarafımıza sıklıkla uzaklaştırma kararı sicile işler mi, uzaklaştırma kararı GBT de çıkar mı, uzaklaştırma alınca sicile işler mi, hakkımda uzaklaştırma kararı var mı şeklinde sorular sormaktadırlar. Uzaklaştırma kararı Uyap’ta değişik iş dosyası şeklinde görülmektedir.

Boşanma Davasında Koruma Talebi

Boşanma davası açtığınızda; dava ile aile mahkemesinden de koruma talebinde bulunabilirsiniz. Bizimle iletişime geçerek alanında uzman boşanma avukatımızdan konu ile ilgili hukuki destek alabilirsiniz.

Savcılıktan Koruma Talebi

Kolluktan ve savcılıktan önleyici tedbirler için talepte bulunabilirsiniz. Ancak savcılık ve kolluğun verdiği kararlar aile mahkemesinin onayına tabidir. Bu sebeple koruma talebinde bulunan kişinin doğrudan aile mahkemesine başvurması süreci oldukça hızlandırmaktadır.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİNE

TEDBİR İSTEYEN KİŞİ:

VEKİLİ:Av. Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI

KARŞI TARAF:

KONU: Müvekkil lehine şu an oturduğu ikametgâh adresine ilişkin olarak koruma kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

(Bu bölümde şiddete uğradığınıza ilişkin olayları sırasıyla anlatmanız gerekmektedir. Tedbir kararının verilmesine ilişkin belge ve delillerinizi sunabilirsiniz.)

HUKUKİ NEDENLER: 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, HMK. MK.

 

HUKUKİ DELİLLER:Tanık, yemin, darp raporu, ceza dosyası, sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Müvekkil, lehine şu an oturduğu ikametgâh adresine ilişkin olarak koruma kararı verilmesini talep ederiz.

TEDBİR TALEP EDEN VEKİLİ

Av. Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARININ KALDIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL ( ) AİLE MAHKEMESİ’NE

ESAS NO                                :….değişik iş KARAR NO:

ALEYHİNE TEDBİR

KARARI VERİLEN KİŞİ       :

VEKİLİ                                   : Av. Fatih Abdulhakimoğulları

(adres antettedir)

KARŞI TARAF                       :

KONU                                     :değişik iş esas numaralı dosyaya ilişkin itirazımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

(Bu bölümde tedbir kararına ilişkin itirazlarınızın ve esasa ilişkin açıklamalarınızın özeti yer alır. Tebdir kararının haksız olarak verilmesine ilişkin belge ve delillerinizi sunabilirsiniz.)

HUKUKİ NEDENLER: 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, HMK. MK.

 

HUKUKİ DELİLLER:Tanık, yemin,  sair her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: …değişik iş esas numaralı ve … karar sayılı dosyaya ilişkin itirazımızın sunulması ve itirazımız neticesinde kararın kaldırılmasını talep ederiz.

İtiraz Eden Vekili

Av. Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI

Hakimoğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman aile avukatı ve boşanma avukatları aracılığı ile sizlere bu konuda hukuki destek sağlamamız için iletişime geçebilirsiniz. #Uzaklaştırma kararına itiraz Yargıtay kararı#

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: İÇERİK KORUMALIDIR.
Konuşma Başlat
Danışma Hattı
Merhabalar,
Uzman Avukatımız sorunuza en kısa sürede cevap verecektir.